REGULAMIN

REGULAMIN ZADATKOWANIA usług w Atelier Urody „BEAUTY be perfect”   Atelier Urody „BEAUTY be perfect” zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków w wysokości 20% wartości zamówionej usługi ale nie mniej niż 50 zł. Zadatek na poczet usług kosmetycznych należy wpłacić bezpośrednio podczas umawiania kolejnej wizyty w formie gotówki lub kartą płatniczą. Klient wówczas otrzymuje paragon za wpłacony zadatek lub/i potwierdzenie wpłaty zadatku. Zadatek na poczet usług kosmetycznych można dokonać w formie przelewu bankowego na wskazane poniżej dane rachunku bankowego:   Numer konta SANTANDER BANK : 41 1090 1102 0000 0001 4323 0923 Odbiorca:  Atelier Urody Beauty be perfect Kwota zadatku:  20% ceny zabiegu nie mniej niż 50 zł Tytuł przelewu: ZADATEK, nazwa usługi , imię i nazwisko   Atelier Urody „BEAUTY be perfect ” zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków z uwagi na przypadki nieodpowiedzialnego podejścia Klientek/Klientów do dokonywania rezerwacji i nie stawiania się na ustalony wcześniej termin, lub odwoływanie rezerwacji w dniu wizyty,  co znacznie dezorganizuje harmonogram pracy . Kwota wpłacanego zadatku odliczana będzie od kwoty ostatecznego rachunku w dniu realizacji usługi. Klient dopłaca różnicę po wykonaniu usługi w formie gotówki/karty płatniczej. Wówczas otrzymuje paragon na dopłacaną kwotę za usługę. Zadatek jest bezzwrotny (nie jest zwracany Klientowi/Klientce), jeśli Klient/Klientka nie poinformował/a salonu o anulowaniu rezerwacji na 3 dni (72h) przed planowanym terminem realizacji usługi na poczet której zadatek był wpłacony lub spóźnienie przekroczyło czas 10 minut. Zadatek jest wówczas rekompensatą za zarezerwowany czas, utracone koszty dojazdu, oraz brak możliwości wykorzystania terminu przez innego klienta. Atelier Urody „BEAUTY be perfect ” informuje, że wyraża zgodę na transfer kwoty wpłaconego zadatku na inną Klientkę/Klienta lub na inny termin usługi – wystarczy o tym poinformować  nie później niż 3 dni (72h) przed terminem zaplanowanej usługi o potrzebie transferu zadatku na inną osobę (koleżanka, rodzina itp.) lub o potrzebie zmiany terminu realizacji usługi z wykorzystaniem wpłaconego zadatku, wówczas zadatek nie przepada i ustalany jest inny termin realizacji kwoty zadatku. Wpłacony zadatek jest formą potwierdzenia rezerwacji danego terminu.   REGULAMIN ŚWIADCZONYCH USŁUG PRZEZ ATELIER URODY „BEAUTY be perfect”       Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych  przez ATELIER URODY „BEAUTY be perfect” Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin:   Godziny pracy Atelier Urody “ BEAUTY be perfect”: od poniedziałku do niedzieli , w godzinach od 12:00 do 22:00 tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty , w godzinach ustalonych z klientem. Klientka/Klient przy umawianiu wizyty proszony jest o dokonanie wpłaty zadatku, na poczet umówionego zabiegu, który przepada z chwilą niestawienia się/ nieobecności  pod wskazanym adresem , w umówionym terminie. Obowiązuje to dla wszystkich usług znajdujących się w ofercie salonu i rezerwacji na wszystkie dni pracy salonu. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest :  punktualne przybycie na wizytę/ obecność pod wskazanym umówionym adresem (ewentualne spóźnienia akceptowane są tylko do 10 minut). W przypadku spóźnienia powyżej 30 min, nie ma gwarancji  wykonania pełnej usługi, jeśli zaś spóźnienie powoduje niewystarczającą  ilość  czasu dla kolejnego Klienta/Klientki, usługa podlega odmowie jej wykonania  a  kwota zadatku nie podlega zwrotowi. Zwrotowi nie podlega również w przypadku : nieobecności pod wskazanym adresem/ nie pojawienia się na zabiegu. Klient/Klientka  zapewnia pomieszczenie, w którym będzie wykonywany zabieg,  pomieszczenie po uprzednim wietrzeniu, brak osób trzecich w pomieszczeniu , dostęp do bieżącej wody, dostęp do gniazdka el., krzesło i ewentualnie stolik/pomocnik. Wszystkie pozostałe sprzęty typu łóżko, stolik manicure, lampa, środki higieniczne, środki czystości oraz urządzenia, aparatura oraz preparaty niezbędne do wykonywania zabiegów zapewnia Atelier Urody “ BEAUTY be perfect”. Atelier Urody “ BEAUTY be perfect” zastrzega sobie prawo do poinformowania Klientki/Klienta o konieczności odwołania zaplanowanej wizyty (z powodu niedyspozycji choroby itp.), wówczas następuje przepisanie Klientki/Klienta na inny termin w uzgodnionym wspólnie terminie. Zamówienie usługi w Atelier Urody “ BEAUTY be perfect” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Udostępnienie swoich danych osobowych Klient/Klientka Atelier Urody “ BEAUTY be perfect” równoznaczne wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Atelier Urody “ BEAUTY be perfect” informuje, że nie będzie przekazywać tych danych innym instytucjom, firmom i osobom. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klientki/Klienta. Promocje i rabaty nie łączą się. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, aktualnego numeru telefonu oraz informacji o stanie zdrowia i ewentualnym kontakcie z zarażonym na COVID-19, przebytej lub trwającej kwarantannie osób z bliskiego otoczenia. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do właściciela Salonu +48 722377907, emailem na adres: beauty@beautybeperfect.eu . Reklamacje dotyczące usług kosmetycznych należy zgłaszać w ciągu 48h (2 dni) od daty wykonania usługi za pośrednictwem adresu mailowego beauty@beautybeperfect.eu  . Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych, od daty jej wpłynięcia. Ze względu na zagrozenie SARS-COVID-19, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem do minimum,  podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych w pomieszczeniu może znajdować się tylko jedna osoba, obsługiwana przez kosmetyczkę. Należy przestrzegać zasad higieny ,tuż przed zabiegiem należy umyć i zdezynfekować ręce oraz  nałożyć maseczkę ochronną ( jeśli procedura zabiegowa nie obejmuje okolic twarzy) . Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Klientka/Klient zobowiązany jest poinformować o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym itd.). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klientkę/Klienta a na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji kosmetyczka wykonująca zabieg zwolniona jest z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klient/Klientka zobowiązana jest także do poinformowania kosmetyczki wykonującej zabieg o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów niezwłocznie. Wszystkie osoby korzystające z usług Atelier Urody “ BEAUTY be perfect” są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do niego . Klientka/Klient korzystając z usług Atelier Urody “ BEAUTY be perfect”  jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia. Atelier Urody „BEAUTY be perfect” w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu. Atelier Urody „BEAUTY be perfect” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu